Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Als je je inschrijft via de website van Online Academy Patricia de Groot, hierna te noemen Patricia de Groot, voor een online activiteit zoals: cursus, module, masterclass, webinar en podcast gelden de onderstaande Algemene Voorwaarden.

2. Online Academy
Onder de Online Academy vallen alle online items zoals: cursus, modules, masterclass, webinar, podcasts. Allen met digitale inhoud.
Hierna te noemen online activiteiten. Zij hebben als doel het overbrengen en/of vergroten van informatie en kennis.

3. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Patricia de Groot en een cursist betreffende alle online activiteiten zoals genoemd: cursussen, modules, masterclass, webinar, podcasts.

Een inschrijving via de website voor een online activiteit van Patricia de Groot betekent dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Zie hiervoor ook punt 5: Annulering en herroeproepingsrecht.

4. Inschrijving en betaling
De cursist schrijft zich in voor een online activiteit via de website van Patricia de Groot door middel van het aanmaken van een account op de website en directe betaling van de online activiteit.

Na ontvangst van betaling ontvangt de cursist een persoonlijke inlogcode die toegang geeft tot de online activiteit. Met de persoonlijke inlogcode kan de online activiteit onmiddellijk gevolgd worden. Deze code is strikt persoonlijk en mag niet met anderen worden gedeeld.
Wel mag je van al het cursusmateriaal een thuiskopie of privékopie maken en voor jezelf gebruiken. Maar je mag deze niet delen met anderen en je mag hen ook geen kopieën laten maken.

De prijzen voor alle online activiteiten gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld. Bij aanmelding voor een online activiteit middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing, gelden de prijzen als vermeld in die mailing. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

5. Annulering en herroeproepingsrecht
Het is niet mogelijk de aankoop van een online activiteit te annuleren na betaling noch zal er restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
Een overeenkomst voor het volgen van een online activiteit die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden

De online activiteit kan na betaling direct worden gebruikt en gedownload waardoor de online activiteit van Patricia de Groot wordt geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.

Patricia de Groot wijst erop dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

6. Toegang en beschikbaarheid Online activiteiten
Je blijft toegang houden tot de online activiteit, zo lang als gecommuniceerd wordt op de website. In het geval van een cursus behoud je na aankoop één jaar toegang. In het geval van een module is dit zes maanden. Je krijgt automatisch ook toegang tot alle updates en vernieuwingen die mogelijk later worden toegevoegd.

Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit wordt altijd zo snel mogelijk opgelost.

7. Aansprakelijkheid
Patricia de Groot is niet aansprakelijk voor enige, direct of indirecte, schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan een online activiteit. Cursist is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en toepassen van het aangeboden materiaal in de online activiteiten.

8. Intellectuele eigendom
Al het materiaal in de online activiteiten is eigendom van Patricia de Groot. Het recht van het intellectuele eigendom met betrekking tot de online activiteiten, het cursusmateriaal en alle overige online producten worden door Patricia de Groot voorbehouden.

Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Patricia de Groot niet toegestaan gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materialen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

9. Persoonsregistratie
Alle persoonsgegevens worden door Patricia de Groot slechts opgeslagen en gebruikt om cursisten op de hoogte te houden van alle activiteiten en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Zie de website voor de Privacy verklaring.

10. Toepasselijk recht en geschillenregeling
Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Mocht je een klacht hebben, meld deze dan zo snel mogelijk aan info@patriciadegroot.nl. Je moet je klacht in elk geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan melden per e-mail. Binnen veertien dagen zal Patricia de Groot op je klacht reageren en waar mogelijk direct oplossen. Als je consument bent heb je tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30115011.